ลั่นฆ้องเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พังโคน จ.สกลนคร

 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลั่นฆ้องเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พังโคน จ.สกลนคร ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้เกษตรกรมีความรู้และแนวทางในการเริ่มต้นทำการเกษตรในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทันต่อสถานการณ์ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ด้วยกลยุทธตลาดนำการผลิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วยแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  เพื่อพี่น้องเกษตรกร ในโอกาสนี้ได้มอบธงแบ่งฐานเรียนรู้ นำเกษตรกรเข้าฐานเรียนรู้สถานีการเกษตรต่างๆ ของแปลงไร่นาสวนผสมของนายโพธิ์ทอง โพธิราช  เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแปลง ศพก. นำร่องของ จ.สกลนคร ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งในงานมีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ดี รวมถึงเกษตรกรต้นแบบที่มีเทคนิคในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากผลผลิตข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรชาวสกลนคร มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเกษตรกรในโอกาสจัดงานครั้งนี้ด้วย

  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0001.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0004.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0006.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0009.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0010.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0019.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0023.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0029.jpg
  • 25610517_๑๘๐๕๑๗_0031.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/05/2018