วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ ปี 2562 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือในด้านต่างๆ

กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ ปี 2562 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือในด้านต่างๆ คือ
- กฎเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก, การแยกประเภทของเกลือโดยการแยกรหัสสินค้าเกลือระหว่างเกลือในอุตสาหกรรมและเกลือสำหรับการบริโภค
- การกำหนดมาตรฐานสินค้าของเกลือทะเล เช่น GAP
- มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย 3 ข้อ คือ การพัฒนาสินค้า, การพัฒนาเกษตรกรชาวนาเกลือ, การบริหารจัดการระบบนิเวศ
- มาตรการช่วยเหลือภัยพิบัติสำหรับชาวนาเกลือ ที่อาจจะเกิดจาก น้ำทะเลหนุน ฝน ลม และภัยแล้ง
- กฎหมายและร่างพรบ.เกลือทะเลไทย

  • 78306310_832429660525563_8554356255446007808_o.jpg
  • 78344736_832429813858881_3754420982916317184_o.jpg
  • 79242434_832429853858877_5084125948471672832_o.jpg
  • 79282961_832429627192233_6175085308518858752_o.jpg
  • 79517289_832429643858898_4908540761923911680_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019