กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 กับผู้แทนของสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน และผู้แทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. โดยงาน AGRITECNICA ASIA เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Horti ASIA เป็นงานแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 และผู้แทนกอง/สำนัก

กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 กับผู้แทนของสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน และผู้แทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. โดยงาน AGRITECNICA ASIA เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Horti ASIA เป็นงานแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 และผู้แทนกอง/สำนัก ให้การต้อนรับ Mr. Bernd Koch, Managing Director จากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (German Agricultural Society: DLG) พร้อมด้วย Mrs. Katharina Staske, Project Manager of AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA และผู้แทน VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. (Organizer หลักของงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตนเอง และหารือการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และนำเจ้าหน้าที่ เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมงาน เกษตรกรจะได้ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรของจริง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ๆและเกิดแรงกระตุ้นที่จะเร่งพัฒนาการเกษตรไทยสู่เกษตร 4.0 ต่อไป โดยการประชุมหารือในครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 50550848_634278333674031_7344581336734105600_n.jpg
  • 50777270_634279180340613_6438629080236556288_n.jpg
  • 50958895_634278887007309_2230734639775875072_n.jpg
  • 50966656_634278130340718_449191057322672128_n.jpg
  • 51054668_634278610340670_1348161195940511744_n.jpg
  • 51174268_634278230340708_2981675255908532224_n.jpg
  • 51313225_634278140340717_2768734844706881536_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019