การเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคน \"ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม จุดเริ่มต้นวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน\" คือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยท้องถิ่น และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี

การเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคน

"ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม จุดเริ่มต้นวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน" คือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยท้องถิ่น และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี

การสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของสารเคมี คือสิ่งสำคัญที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะรับมือ เพื่อร่วมกันหาทางออกในการลดการใช้สารเคมี และหาวิธีการอื่นมาทดแทน เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตดังเดิม แต่มีความปลอดภัยมากขึ้น

เทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภัณฑ์อย่างเชื้อราไตรโครเดอร์มา แตนเบียน ฯลฯ ในการดูแลพืช และการปรัลเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเดิมมาใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพที่มากกว่าเดิม

เมื่อรู้ถึงสาเหตุของปัญหา การพัฒนาก็ไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการเกษตรอย่างตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ต้นทุนก็ลดลง รายได้ก็มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

  • 55949697_1184832241694736_7825664269986299904_n.jpg
  • 56496372_1184832155028078_3690226241341751296_n.jpg
  • 56531110_1184832198361407_3890491375124217856_n.jpg
  • 56734841_1184832125028081_7863567493812453376_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019