วันที่ 23 เมษายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรอบแนวคิดการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร แบ่งเป็น 5 กรอบ ประกอบด้วย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ เตรียมความพร้อม/จัดทำแผนพัฒนา สนับสนุนการพัฒนากลุ่ม ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ม และเพิ่มขีดความสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยปี 2562 กำหนดเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ รวม 6 แห่ง ได้แก่
1. สำนักงานส่งเสริมและพ๊ฒนาการเกษตรที่ 1 : จังหวัดปทุมธานี (ผักปลอดภัย)
2. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 : จังหวัดสมุทรสงคราม (มะพร้าวน้ำหอม)
3. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 : จังหวัดฉะเชิงเทรา (มะพร้าวน้ำหอม)
4. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 : จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผักปลอดภัย)
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 : จังหวัดนครศรีธรรมราช (มังคุด)
6. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดตาก (อโวกาโด)

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องมีพื้นที่ดำเนินการ สินค้า เกษตรกรเป้าหมายที่ชัดเจน มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา มีการรวมกลุ่ม มีแนวคิดในการสร้าง/ขยายเครือข่ายในอนาคต รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม ซึ่งกรมฯ จะพิจารณาสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม วงเงินไม่เกินกลุ่มละ 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการ คาดว่า จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตร องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน มีต้นแบบการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก มีการบูรณาการและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพิ้นที่

  • 57511435_1195132703998023_6289954174490640384_n.jpg
  • 57821641_1195133140664646_1257614596621991936_n.jpg
  • 57839887_1195132750664685_8499093731587129344_n.jpg
  • 58382077_1195132730664687_826496886234939392_n.jpg
  • 58444138_1195132843998009_6877864085539520512_n.jpg
  • 58461116_1195133073997986_2246486552593039360_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019