กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.ตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร ให้มีเครือข่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ผ่านตลาดเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรได้อย่างมีเสถียรภาพ

เกษตรฯ วางกลยุทธ์รับตลาดเกษตรยุคใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร วางกลยุทธ์ติวเข้มเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ขยายเครือข่ายตลาดเกษตรกร เพิ่มช่องทางขาย เพิ่มรายได้ รับมือตลาดเกษตรยุคใหม่

นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในภาคการเกษตร ที่ผ่านมามุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​กําหนดนโยบาย “การตลาดนําการผลิต” ซึ่งเป็นแนวคิดบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบใหม่ เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สามารถจัดการธุรกิจเกษตร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงตลาดในแต่ละท้องที่ ได้อย่างเป็นระบบ มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายต่างๆ รวมถึงเชื่อมโยงช่องทางตลาดต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่ตรงกับลักษณะของผู้บริโภคในยุคใหม่ ที่ปัจจุบันต้องการความเร็วและสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกสถานที่ผ่านบริการขนส่ง 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อน การผลิตการตลาดของเกษตรกรในทุกมิติต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผู้นํา ผู้ขับเคลื่อน การพัฒนา สร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยง ให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กับเครือข่ายต่างๆ ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.ตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร ให้มีเครือข่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ผ่านตลาดเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรได้อย่างมีเสถียรภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด 77 จังหวัด สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และผู้ดําเนินการจัดการสัมมนา รวม 100 คน
*************
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์​: นาฏสรวง/ข่าว
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ : อัษฎาวุฒิ ทรัพย์เฉลิม /ถ่ายภาพ
ที่มา:สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

  • 52287184_647955405639657_364985290021928960_o.jpg
  • 52309251_647955378972993_7731169131138908160_o (1).jpg
  • 52309251_647955378972993_7731169131138908160_o.jpg
  • 52810374_647955428972988_3794181659838906368_o.jpg
  • 53082636_647955362306328_8042333464420155392_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019