นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ในวันที่ 4 เมษายน 2561

4 เมษายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยเน้นย้ำการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของ กสก. 5 โครงการ ให้นำคำแนะนำ(Coaching Tips )
ในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ของ รมว.กษ. ไปใช้ดำเนินงานในทุกมิติ
2. การดำเนินงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร “50 ปี เกษตราภิวัฒน์  5 ทศวรรษพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” 6 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ 
2) กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 
3) กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม 
4) กิจกรรมการจัดงานรณรงค์เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
5) กิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
6) การจัดงานเกษตรสร้างชาติ ที่จะจัดในวันที่ 30 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561
โดยขอความร่วมมือและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

  • ประชุม สสก. 4 และ 7_๑๘๐๔๐๔_0004.jpg
  • ประชุม สสก. 4 และ 7_๑๘๐๔๐๔_0005.jpg
  • ประชุม สสก. 4 และ 7_๑๘๐๔๐๔_0007.jpg
  • ประชุม สสก. 4 และ 7_๑๘๐๔๐๔_0008.jpg
  • ประชุม สสก. 4 และ 7_๑๘๐๔๐๔_0009.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/04/2018