กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อน 26-28 เม.ย.นี้ แนะทยอยเก็บผลผลิตและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากประกาศเตือนของ กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ซึ่งจะส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2562 นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยในวันที่ 26 เมษายน 2562 พายุฤดูร้อน จะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมจังหวัด

เกษตรฯ เตือนรับมือพายุฤดูร้อน 26 - 28 เม.ย.นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อน 26-28 เม.ย.นี้ แนะทยอยเก็บผลผลิตและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากประกาศเตือนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ซึ่งจะส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2562 นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยในวันที่ 26 เมษายน 2562 พายุฤดูร้อน จะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน และจะเข้าปกคลุมเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางในวันที่ 27-28 เมษายน 2562 จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วนที่สามารถจำหน่ายได้ก่อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเผชิญภัยพิบัติ และแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งไม้ผล และไม้ยืนต้นในแปลง เพื่อป้องกันการโค่นล้มจากลมพายุ
ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ อัตรา ไร่ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ อธิบดีฯ ย้ำให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบ โดยเกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

  • 58663938_1196438373867456_2825570550661775360_o.jpg
  • 58740009_1196438353867458_6922514655743049728_o.jpg
  • 58749224_1196438263867467_555263667063488512_o.jpg
  • 59301634_1196438337200793_787250896718266368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019