นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ 37 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต แล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าข้าว ราคารับซื้อสูง และตลาดในประเทศยังต้องการผลผลิตอีกจำนวนมาก

เกษตรปลื้มข้าวโพดหลังนาจังหวัดหนองคาย ผลผลิตมีคุณภาพขายได้ราคาดี เกษตรกรพอใจรายได้

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ 37 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต แล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าข้าว ราคารับซื้อสูง และตลาดในประเทศยังต้องการผลผลิตอีกจำนวนมาก

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 403 ราย พื้นที่ปลูก 2,367 ไร่ ใน 9 อำเภอ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1.7-2 ตัน คาดการณ์ผลผลิตรวมประมาณ 4,500 ตัน โดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเมล็ดที่จังหวัดหนองคาย ความชื้น 14.5% อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.60 บาท ซึ่งบริษัทที่ตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ให้ราคาสูงกว่าจังหวัดอื่น เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีกว่า ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบฝัก ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ มีรายได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาปรัง โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2 ตัน/ไร่ ความชื้นไม่เกิน 25% ราคากิโลกรัมละ 5.50 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท ต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 6,000 บาท/ไร่ คงเหลือกำไรประมาณ 5,000 บาท/ไร่ ในขณะที่ข้าวนาปรัง 1 ไร่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่ ราคากิโลกรัมละ 8 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท ต้นทุนเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่ คงเหลือกำไร 1,400 บาท/ไร่ ส่วนเรื่องโรคแมลง พบปัญหาแมลงศัตรูพืชเล็กน้อยในช่วงเริ่มปลูก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวแล้ว และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดเผาตอซังข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว โดยให้ไถกลบซึ่งเป็นการปรับปรุงบำรุงดินและปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะกับการเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไปแทน ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้

  • 56337085_1184269571751003_4847544658588336128_n.jpg
  • 56352680_1184269635084330_3371817530887766016_n.jpg
  • 56359324_1184269618417665_6445913258871226368_n.jpg
  • 56408484_1184269585084335_3676961638574981120_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019