วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Government Awards 2019” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019”

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Government Awards 2019” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

ภายในงานมีการรับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการรับมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ในการนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้อง ทันการณ์สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจอย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีการให้บริการดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีข้อมูลสำคัญเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมนวัตกรรม

  • 73322042_1340691839442108_4724269828653711360_o.jpg
  • 73342413_1340692162775409_1272067878832570368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019