นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานในการเกษตร ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

              เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานในการเกษตร ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  โดยมี นายสมชาย. ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ร่วมรับฟังนโยบาย ซึ่งตั้งเป้า"มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาเกษตรกรอย่างยั่งยืน" เพื่อร่วมขับเคลื่อนและความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยตั้งเป้าหมาย 5 ประการ 1. หลุดพ้นจากความยากจนมีรายได้ 1 เท่าตัวในปี 2565 2.พัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 3. เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่พอเพียง 4. ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าปลอดภัย 100% 5. ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่รักของเกษตรกร ผ่านการปรับความคิด ทั้งการปลุกจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ รวมเป็นทีมเกษตรและสหกรณ์ และเปลี่ยนแนวคิดใช้หลักการตลาดนำการผลิต

          ในช่วงบ่าย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการพูดคุยร่วม ระหว่างภาคเอกชน และเกษตรกร โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพูดคุยประเด็นการพูดคุย โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด  ส่วนหนึ่งมาจากการที่เราปลูกอะไร  โดยไม่ดูตลาด ทำให้ขายไม่ได้ หรือขายไม่ได้ราคา

          ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไหน สินค้าที่ส่งเสริมต้องขายได้ มีตลาดรองรับแน่นอน ถึงจะช่วยเกษตรกรมีรายได้จริง
แต่การที่จะทำอย่างที่ตั้งใจได้นั้น เราต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาช่วย เพราะภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม Modern Trade เป็นตัวกลางที่เอาสินค้าไปวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคมาเลือกซื้อ โดยกระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงพาณิชย์ จับมือกัน เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ จะทำงานประสานกับพาณิชย์จังหวัด โดยขอแรงจากภาคเอกชนมาช่วยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดกัน จับคู่ matching แล้วทำงานร่วมกัน ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้า เป็นคู่ค้ากันต่อเนื่อง เกษตรกรได้ตลาด  ลดต้นทุนลอจิสติกส์

 • IMG_5893.jpg
 • IMG_5944.JPG
 • IMG_5953.JPG
 • IMG_5966.JPG
 • IMG_5986.JPG
 • IMG_5994.JPG
 • IMG_6008.JPG
 • IMG_6122.JPG
 • IMG_6134.JPG
 • IMG_6248.JPG
 • IMG_6249.JPG
 • IMG_6268.JPG
 • IMG_6277.JPG
 • IMG_6281.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2018