นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินครั้งที่ 3/2562

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือโครงการพัฒนาการเตรียมดิน หาแนวทางการสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินครั้งที่ 3/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้สอดรับกับแนวทางการสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการต่างๆ ของภาครัฐในปัจจุบัน

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มเกษตรกรยังขาดทักษะในการบริหาร รวมถึงเทคนิคการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบมืออาชีพ เกษตรกรยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรได้เอง โดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการ

โดยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งนี้ จะใช้เป็นแนวทางการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 52706358_1161067857404508_6021279836704604160_n.jpg
  • 52713791_1161068054071155_5230352452275929088_n.jpg
  • 52840242_1161067827404511_3042656524427067392_n.jpg
  • 52993917_1161067957404498_3873266876935045120_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019