ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2560) ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจากการกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรทั้ง 18 คน จากทั่วประเทศ ผลสรุปเกษตรกรที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2561 ทั้ง 4 คน คือ นางสุมลทา อิ่มสำราญ จากภาคกลาง นางหนูเจียม กอมะณี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางวีรา จินะใจ จากภาคเหนือ และนางกัลยา โสภารัตน์ จากภาคใต้

 • IMG_3757.JPG
 • IMG_3760.JPG
 • IMG_3778.JPG
 • IMG_3794.JPG
 • IMG_3805.JPG
 • IMG_3770.JPG
 • IMG_3773.JPG
 • IMG_3774.JPG
 • IMG_3757.JPG
 • IMG_3783.JPG
 • IMG_3785.JPG
 • IMG_3790.JPG
 • IMG_3785.JPG
 • IMG_3790.JPG
 • IMG_3785.JPG
 • IMG_3790.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 22/12/2017