ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน \"วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3\" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตรกับคู่ค้าพันธมิตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธี ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตรกับคู่ค้าพันธมิตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธี ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รองอธิบดีกล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิเพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพ ในการจัดงานนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้นำแปลงใหญ่ข้าวตำบลสันโค้งมาจัดแสดง มีเกษตรกร ประชาชนและตัวแทนผู้ผลิตผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกข้าวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แปลงใหญ่ข้าวตำบลสันโค้ง แรกเริ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลสันโค้ง ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตต่ำและไม่มีคุณภาพ ขาดแคลนแรงงาน พ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับทางภาครัฐโดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแรกเริ่มมีสมาชิก จำนวน 86 ราย พื้นที่ 2,250 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 100 ราย พื้นที่ 2,601 ไร่

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลสันโค้ง ได้ขับเคลื่อนโดยผ่าน เครือข่ายศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในการขับเคลื่อน
เป้าหมายขับเคลื่อน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1) การลดต้นทุนการผลิต
2) เพิ่มผลผลิต
3) พัฒนาคุณภาพ
4) การบริหารจัดการ
5) การตลาด

กลไกในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ข้าวฯ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช) และกระบวนการขับเคลื่อนการผลิตแปลงใหญ่ข้าวคุณภาพดีและปลอดภัยตำบลสันโค้ง โดยใช้โรงเรียนเกษตรกร และการจัดงาน Field Day และสร้างทายาทเกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

ผลการขับเคลื่อนผลิตแปลงใหญ่ข้าวฯ
1.การลดต้นทุนการผลิต
ลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 5,753 บาท/ไร่ เป็น 4,023 บาท/ไร่ ลดลงไร่ละ 1,730บาท/ไร่ (30%) ดังนี้
- ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลง 250 บาท/ไร่
- ค่าสารเคมีลดลง 900 บาท/ไร่
- ค่าปลูกจากนาดำ เป็นนาหยอดลดลง 300 บาท/ไร่
- ค่าปุ๋ยเคมีลดลง 200 บาท/ไร่
2. ผลผลิตเพิ่มจากเดิม 450 บาท/ไร่ เป็น 550 บาท/ไร่ (22%)
3. พัฒนาคุณภาพ GAP (กลุ่ม) 100%
4. การตลาด CP จำนวน 1,300 ตัน (เป็นผลผลิตทั้งหมดของกลุ่ม)

จุดเด่นแปลงใหญ่ข้าวตำบลสันโค้ง
1. ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ (GAP) 100% (แบบกลุ่ม)
2. ลดต้นทุนการผลิตลง 30%
3. ตลาดนำการผลิตโดยเชื่อมโยงการตลาดกับ CP
4. เป็นแปลงต้นแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  • 72942706_814650995636763_2330631477387067392_o.jpg
  • 74355767_814651052303424_2016906763776819200_o.jpg
  • 74396579_814650828970113_7658891888178495488_o.jpg
  • 75271451_814650885636774_7948411652167172096_o.jpg
  • 75429696_814650665636796_5712167857840717824_o.jpg
  • 75481770_814651088970087_571363974742802432_o.jpg
  • 76997951_814650755636787_7084065942161850368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019