วันที่ 29 พฤษภาคม 5263 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 29 พฤษภาคม 5263 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีงบประมาณอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพของแปลงไม่เกินแปลงละ 3 ล้านบาท และโครงการยกระดับศูนย์เรียนร์ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ โดยมีงบประมาณอุดหนุนศูนย์ละไม่เกิน 5 แสนบาท สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564

  • 63_200529_0033-1024x768.jpg
  • 100045102_540579899944907_8707627785515958272_o.jpg
  • 100063180_540579839944913_631971177379659776_o.jpg
  • 100560138_540580093278221_5916532920159305728_o.jpg
  • 100600060_540579869944910_807371414045720576_o.jpg
  • 100616800_540580283278202_3821570666285498368_o.jpg
  • 101417250_540580303278200_961550135697866752_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/06/2020