นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปลงใหญ่    Smart Famer  ศดปช.  ศจช. และโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรที่ต้องใกล้ชิดเกษตรกร ทำอย่างไรให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกมาตรฐานสินค้าของเกษตรกร รวมทั้งให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันเพื่อให้งานทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดี

  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0001.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0002.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0021.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0022.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0023.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0024.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0028.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0025.jpg
  • เยี่ยมมอบนโยบายอำนาจ_๑๘๐๗๐๔_0026.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/07/2018