วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่จุดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและสำรวจพื้นที่แปลงนาและโรงสี เครื่องมื่อเครื่องจักรในการดำเนินงาน โรงเรือนปลูกผักร่วมกับนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เจ้าของแปลง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เชียงใหม่สำรวจพื้นที่วางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่จุดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและสำรวจพื้นที่แปลงนาและโรงสี เครื่องมื่อเครื่องจักรในการดำเนินงาน โรงเรือนปลูกผักร่วมกับนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เจ้าของแปลง

ในภาคบ่าย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามดูงานระบบควบคุมโรงเรือน Smart Farm ของบริษัท E-Power Service บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรือนระบบอัจฉริยะ มีระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ มีการควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนอัตโนมัติ ใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมกับระบบโรงเรือนแบบปิด ระบายความร้อนด้วยระบบ evap ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรงเรือนอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป

  • 68878233_1318309141680378_5308321055184519168_o.jpg
  • 71648723_1318309055013720_2307823242540220416_o.jpg
  • 71670761_1318309031680389_8406711304332509184_o.jpg
  • 72343824_1318309021680390_3944479736805195776_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019