วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน โดยพืชเด่นของศูนย์ฯ คือ สตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจ.เชียงใหม่ และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่

สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน โดยพืชเด่นของศูนย์ฯ คือ สตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจ.เชียงใหม่ และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ พื้นที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่อำเภอสะเมิง ประมาณ 3,900 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูก สตรอว์เบอร์รี่ ในอำเภอสะเมิง 600 ราย รวมทั้ง มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ผ่านศพก. ปัจจุบันกลุ่มสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่มีความต้องการต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือปลอดโรคและแมลงศัตรูพืช จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรด้วยการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคและผลิตได้จำนวนมาก จำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รี่อำเภอสะเมิง และเกษตรกรเครือข่าย ศพก.อำเภอสะเมิง และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ

  • 62600632_1234146413429985_4279565487441969152_n.jpg
  • 64456602_1234142513430375_4704634380637700096_n.jpg
  • 64510087_1234142243430402_7926449603187048448_n.jpg
  • 64588381_1234195813425045_8865160060582494208_n.jpg
  • 64640201_1234143686763591_4541187695086403584_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019