ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางพัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร นายประสาน พูลเวช ผู้แทน ธกส.ฝ่ายนโยบายรัฐ สำนักงานใหญ่ นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1ให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีนายเทวัณ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาย สมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในการดำเนินโครงการฯ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุม จำนวน 600 ราย
สำหรับการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ในวันนี้ ข้าว เป็นสินค้าที่มีความสำคัญกับสังคมไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาช้านาน โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศถึง 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 59 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงริเริ่มการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิต ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ซึ่งในปัจจุบัน มีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ทั้งจังหวัด จำนวน 72,317 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 1,166,918 ไร่
ในการจัดประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิตปี 2562/63 ได้รับทราบนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล
2. เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เป็นปัญหาการดำเนินงาน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

  • 72462988_2260873757372385_7924505288672018432_n.jpg
  • 72480300_2258926467567114_6573865029018320896_o.jpg
  • 72573633_2260873424039085_7851178780906225664_n.jpg
  • 72814524_2258928324233595_5226250977551581184_o.jpg
  • 72919604_2258929250900169_538636676134600704_o.jpg
  • 73099100_2258926194233808_6686396174355660800_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019