กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงพัฒนาส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพื่อให้มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นภายใต้โครงการ Smart Farm โดยภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน อย่างเช่น การสาธิตการให้น้ำแบบฟาร์มอัจฉริยะ กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเกรด A การเพิ่มน้ำหนักฝักต่อต้น การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการปลูกให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน บริษัท ซันสวีทจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4”

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงพัฒนาส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพื่อให้มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นภายใต้โครงการ Smart Farm โดยภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน อย่างเช่น การสาธิตการให้น้ำแบบฟาร์มอัจฉริยะ กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเกรด A การเพิ่มน้ำหนักฝักต่อต้น การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการปลูกให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น

นวัตกรรมเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการเกษตรซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น เช่น ให้น้ำผ่านระบบอัตโนมัติ การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน เป็นต้น บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตรถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ โดยการใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่มาปฏิบัติจริง รวมถึงการนำเครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรมาทดสอบโดยการทำแปลงทดลองก่อนเผยแพร่และส่งต่อเครื่องมือให้แก่เกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรได้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนได้จากการเลือกใช้เครื่องมือนวัตกรรมที่เหมาะสม นำไปสู่การใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเกิดความคุ้มค่า

  • 65386608_1244910465686913_4407430215781842944_n.jpg
  • 65705484_1244910475686912_1606120522330931200_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019