ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อดูงานตามนโยบาย ต่อ-เติม-แต่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อดูงานตามนโยบาย ต่อ-เติม-แต่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 จุด คือ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพการเกษตรด้านต่างๆ และเป็นศูนย์เครือข่าย รวม 12 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรที่ใกล้บ้านเกษตรกร 2.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองตาดำ-โพธิ์เจริญ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวคุณภาพดี ปัจจุบันมีสมาชิก 56 ราย พื้นที่ 1,379 ไร่ 3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สำคัญของประเทศ                   โดยทั้ง 3 จุด เป็นผลจากการทำงานร่วมของทีมเกษตร “คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)” มีเกษตรอำเภอทั้งหมดเป็น “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลทุกระยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรที่ตรงความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด

  • DSC_8494.JPG
  • DSC_8523.JPG
  • DSC_8622.JPG
  • DSC_8552.JPG
  • DSC_8531.JPG
  • DSC_8564.JPG
  • DSC_8586.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/04/2018