เกษตรฯ เตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 300,000 ชุด แก่ผู้ลงทะเบียนโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ

 

ด้วยความห่วงใยจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) จำนวน 300,000 ชุด ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ผ่าน

ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 300,000

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากวันที่เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. มีผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 284,015 ราย คิดเป็น 95% ของจำนวนทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ผักเหลืออีกประมาณ 15,000 ชุด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1-200,000 ภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีส เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทำการจัดส่งภายใต้กลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 200,001-300,000 จะเริ่มจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผัก ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ผ่านทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook  Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” จนกว่าของจะหมด ซึ่งขณะนี้เหลือเมล็ดพันธุ์ผักประมาณ 15,000 ชุดเท่านั้น

 

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021