วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงสาธิตของนายสงคราม สุดจอม หมู่ที่ 5 บ้านเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 โดยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ลูกผสมปิด CP 303 พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ซึ่งปลูกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ติดตามการดำเนินการปลูกข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รวมถึงกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและควบคุมหนอนกระทู้ (Fall Armyworm) บริเวณพื้นที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.สร้างการรับรู้ แจ้งเตือนปัญหาการระบาดของหนอนศัตรูพืชไปยังอำเภอทุกอำเภอ และสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอและสื่อมวลชน 2.การเฝ้าระวัง โดยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรทำการสำรวจพื้นที่ระบาดของหนอนกระทู้ทุกวัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง โดย อกม. และสมาชิก ศจช. ในพื้นที่ พร้อมจัดทำข่าวเตือนการระบาดตามระบบรายงาน และ 3.การควบคุม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ ขอรับการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ สารชีวภัณฑ์จาก ศทอ.ขอนแก่น เช่น แตนเบียนตรีโคแกรมม่า แมลงหางหนีบ เชื้อไวรัส เชื้อบี.ที. เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นต้น และตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากพบการระบาด โดยผลการดำเนินงานในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 6,029 ไร่ เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 5,434 ไร่ ข้าวโพดฝักสด 585 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน 10 ไร่ กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลงสำรวจพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 พื้นที่สะสมทั้งหมด 1,265.5 ไร่ พบการระบาดจำนวน 136.3 ไร่ อำเภอภูเวียง อำเภอบ้านฝาง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอกระนวน ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1.จุดที่พบหนอนกระทู้ แนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ 2.ปล่อยศัตรูธรรมชาติในแปลงเฝ้าระวัง 3.เร่งรัดให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมีแนวทางในการดำเนินงานโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว อำเภอฝาง เป็นจุดต้นแบบในการควบคุมศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสาน (IPM) เริ่มตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดิน การเตรียมดิน การใช้ปุ๋ยสั่งตัด การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลง

 • 50073959_2341307612770514_1259040104857468928_o.jpg
 • 50408653_2341308439437098_342331111357022208_o.jpg
 • 50424877_2341309302770345_1022574770501189632_o.jpg
 • 50442169_2341306116103997_5263270125309526016_o.jpg
 • 50469984_2341308342770441_4316342081216839680_o.jpg
 • 50472008_2341307749437167_9050158561312636928_o.jpg
 • 50496691_2341306359437306_4511241301903015936_o.jpg
 • 50498876_2341305826104026_1607896242199724032_o.jpg
 • 50519312_2341309226103686_5494271960617582592_o.jpg
 • 50523416_2341308496103759_510756080616210432_o.jpg
 • 50539596_2341306986103910_8915857369213173760_o.jpg
 • 50550795_2341307352770540_4358837939342409728_o.jpg
 • 50556479_2341307469437195_2244941373683793920_o.jpg
 • 50560870_2341308669437075_4498904197323816960_o.jpg
 • 50563455_2341307202770555_2902235373297991680_o.jpg
 • 50572371_2341308532770422_8031644570720665600_o.jpg
 • 50577926_2341309386103670_9091889958209191936_o.jpg
 • 50581411_2341306919437250_5811585050684162048_o.jpg
 • 50601048_2341309252770350_831040802720317440_o.jpg
 • 50624134_2341306066104002_746314000051994624_o.jpg
 • 50628559_2341309006103708_5182965558408118272_o.jpg
 • 50636694_2341309092770366_1193565828100915200_o.jpg
 • 50650224_2341307296103879_625583555988160512_o.jpg
 • 50670018_2341306016104007_3138027046328860672_o.jpg
 • 50673303_2341308322770443_275191014354845696_o.jpg
 • 50684660_2341308716103737_6939330655297732608_o.jpg
 • 50714002_2341308816103727_7113134817692090368_o.jpg
 • 50714504_2341307232770552_1841418188223414272_o.jpg
 • 50751064_2341307272770548_1187602055557021696_o.jpg
 • 50813507_2341308556103753_7342604736949911552_o.jpg
 • 50826238_2341309132770362_819578101942976512_o.jpg
 • 50837197_2341308926103716_4155320548949229568_o.jpg
 • 50924415_2341306489437293_2080858277058445312_o.jpg
 • 50933007_2341308682770407_7440129880735350784_o.jpg
 • 50947218_2341307706103838_842677492622819328_o.jpg
 • 51007039_2341308996103709_4698255984835952640_o.jpg
 • 51054708_2341308909437051_2051332305338761216_o.jpg
 • 51056065_2341307779437164_4081947719961149440_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2019