เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุม ศพก. แปลงใหญ่ ระดับประเทศ ร่วมหารือการพัฒนาภาคเกษตร ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

************************

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ประเด็นสำคัญ คือ
การร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศกับภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางการใช้สารเคมีทดแทนหรือสารทางเลือกอื่นๆ

นอกจากนี้ยังชี้แจงประเด็นสำคัญ เช่น
การจ่ายเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อแล้ว ใน 39 ชนิดสินค้า 316 แปลง วงเงินอนุมัติกว่า 1,863 ล้านบาท
รวมทั้ง การจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ปราศจากโรคใบด่าง , การเพิ่งน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

นอกจากนี้ ยังร่วมกับ มกอช. หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับ ศพก. และแปลงใหญ่ ทั้งการเตรียมจัดสัมมนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับ ศพก. แปลงใหญ่ , การอบรม การตรวจประเมินแปลงทุกมาตรฐานสินค้าเกษตร และ ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เพื่อประเมินเรื่องอาหารปลอดภัย เน้นการอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ยังร่วมแสดงความยินดีกับ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในภาคการเกษตร" จากสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • 78929273_830599097375286_3166429128186396672_o.jpg
  • 79083011_830598904041972_5417942042351239168_o.jpg
  • 79232147_830599730708556_8310962146703835136_o.jpg
  • 79275727_830599597375236_527759383694671872_o.jpg
  • 79379911_830599037375292_6100407771545468928_o.jpg
  • 79442884_830599690708560_6818176113278189568_o.jpg
  • 79592823_830598890708640_3886822867463045120_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019