นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563 ย้ำให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ย้ำให้บริการเกษตรกร ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยง COVID-19

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2020