พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา13.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  โดยกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2551 มีสมาชิก37รายมีหุ้นรวม 28,100บาท ปัจจุบันมีสมาชิก156รายมีหุ้นรวม144,700บาท วัตถุประสงค์ของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ สร้างอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้า แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกและสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปจากสัตว์น้ำ  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยทำธนาคารปูม้า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยกลุ่มมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้ จากการจำหน่ายอาหารทะเลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง คนในชุมชนยิ้มได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • timeline_25610305_190213.jpg
 • timeline_25610305_190240.jpg
 • timeline_25610305_190215.jpg
 • timeline_25610305_190251.jpg
 • timeline_25610305_190235.jpg
 • timeline_25610305_190256.jpg
 • timeline_25610305_190254.jpg
 • timeline_25610305_190258.jpg
 • timeline_25610305_190300.jpg
 • timeline_25610305_190304.jpg
 • timeline_25610305_190307.jpg
 • timeline_25610305_190311.jpg
 • timeline_25610305_190238.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/03/2018