กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโนนเขวา ความสำเร็จของการทำเกษตรแบบ ‘ตลาดนำการผลิต’ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา เป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี ทำให้ปรับวิธีการผลิตผักโดยใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการแปลงปลูกผักโดยใช้หลักการ IPM แทนการใช้สารเคมี

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโนนเขวา ความสำเร็จของการทำเกษตรแบบ ‘ตลาดนำการผลิต’

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา เป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี ทำให้ปรับวิธีการผลิตผักโดยใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการแปลงปลูกผักโดยใช้หลักการ IPM แทนการใช้สารเคมี ต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสมาชิก 106 ราย พื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่ จากการรวมกลุ่มการผลิตส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต จาก 12,000 บาท/ไร่ เหลือเพียง 9,000 บาท/ไร่ และมีการทำธุรกิจร่วมกับ เทสโก โลตัส ทำให้สามารถจำหน่ายผลิตกว่า 13 ตัน เป็นมูลค่า 330,000 บาทต่อสัปดาห์ มีผลผลิตผักจำนวน 12 ชนิดที่ได้รับรองตามมาตรฐาน GAP รายได้เกษตรกรเฉลี่ยครัวรายได้เกษตรกรเฉลี่ยครัวเรือนละ 49,000 บาท/ปี โดยในปี 2561 - ปัจจุบันรายได้เฉลี่ย 140,000 บาท/ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำเกษตรแบบ "ตลาดนำการผลิต" ที่ประสบความสำเร็จ

  • 64790138_1245559545622005_3824979203871211520_n.jpg
  • 65930414_1245559442288682_4783755280322134016_n.jpg
  • 66022376_1245559432288683_4338099831487594496_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019