วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2562

เกษตรฯ จัดสัมมนาเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศพก. และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยการสัมมนาครั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ว่าให้เน้นการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด รู้จักสร้างจุดเด่นและนำอัตลักษณ์ของสินค้ามาเป็นจุดขายให้กับผู้บริโภค การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มีความน่าสนใจ การกระจายสินค้าและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ ให้มีการรวมพื้นที่ในรูปของวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ มี Young Smart Farmer อยู่ในพื้นทึ่ และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการวางแผนธุรกิจเกษตร เร่งพัฒนาเกษตรกรผู้นำแปลงใหญ่ให้เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ การเข้าถึงแหล่งทุน และมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง

  • 53263062_1165907526920541_7050907467491835904_n.jpg
  • 53293086_1165907606920533_5250552203160059904_n.jpg
  • 53367946_1165907580253869_2193749598353227776_n.jpg
  • 53585066_1165907556920538_8717877733557796864_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019