นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหาร กองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือในการทำงานกับกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ สำหรับในปี 2565 จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร ทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เป็นลูกหลานเกษตรกร และข้าราชการทหาร ที่กำกับดูแล รวมจำนวน 200 นาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหาร
กองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือในการทำงานกับกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ สำหรับในปี 2565 จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร ทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เป็นลูกหลานเกษตรกร และข้าราชการทหาร ที่กำกับดูแล รวมจำนวน 200 นาย

นายเข้มแข็ง ได้เน้นย้ำว่า การฝึกอบรมพื้นฐาน “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งมีทั้ง วิชาหลัก ได้แก่ การปรับแนวคิด, ระบบการทำเกษตรแบบผสมผสาน, การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ, การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 และ ICTกับเกษตรเชิงพาณิชย์ และ วิชาเลือก ซึ่งเลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การจัดการปัจจัยการผลิต, กระบวนการเพาะปลูกพืช, การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาอบรมทั้งหมดรวม 5 วัน

  •  

  •  

สำหรับพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ นายเข้มแข็ง ชี้แจงว่า กำหนดดำเนินการใน 8 ศูนย์ปฏิบัติการ 12 หน่วยทหาร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ลพบุรี มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี  อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี รับผิดชอบมณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง จ.ชลบุรี อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น อบรมที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม และมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี อบรมที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกที่ 45 จ.สุราษฎร์ธานี และกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.สุราษฎร์ธานี มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา รับผิดชอบ, มณฑลทหารบกที่ 32 จ.ลำปางและ  มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.เชียงใหม่ และมณฑลทหารบกที่ 38 จ.น่าน อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.น่าน มีสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบ

  • S__54001699-1024x768.jpg
  • S__54001702-1024x678.jpg
  • อธส-1-1024x681.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2022

 X