นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ อำเภอเมืองและอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

26 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ อำเภอเมืองและอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 162 ชุมชน โครงการที่ CBO ให้ความเห็นชอบ 265 โครงการ งบประมาณ 385,915,500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 26 ก.ค.60 จำนวน 90,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของงบประมาณโครงการ 
ทั้งนี้ได้กำชับให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมให้ทำความเข้าใจเรื่องกรอบระยะเวลาและเป้าหมายการเบิกจ่ายกับชุมชนให้เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ต้องทำหลักฐานการเบิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ได้รวดเร็ว และทันเวลา โดยทั้งหมดต้องถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อยอดผลของโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชน

  • S__26910743.jpg
  • S__26910744.jpg
  • S__26910745.jpg
  • S__26910746.jpg
  • S__26910747.jpg
  • S__26910748.jpg
  • S__26910750.jpg
  • S__26910752.jpg
  • S__26910754.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/07/2017