นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

28 เมษายน 2560 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และ พระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  ณ โรงแรมรามากาเด้นส์

  • DSC_4250.JPG
  • DSC_4262.JPG
  • DSC_4271.JPG
  • DSC_4284.JPG
  • DSC_4287.JPG
  • DSC_4256.JPG
  • DSC_4259.JPG
  • DSC_4280.JPG
  • DSC_4288.JPG
  • DSC_4255.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/05/2017