วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง \"การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ\" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่

"กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สู่นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ"
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้มีศักยภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยเน้นย้ำในเรื่องของการประเมินการทำงานของตนเองเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่เกี่ยงงาน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสร้างความชำนาญและทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

  • 67653696_1272198809624745_2732824816418553856_n.jpg
  • 67944043_1272198859624740_6487076573328441344_n.jpg
  • 68529065_1272198716291421_5520642793527050240_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019