วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ อย่างรอบคอบและรัดกุม และสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

 • 50236733_631578203944044_11670461230350336_o.jpg
 • 50243819_631578723943992_594218462092460032_o.jpg
 • 50279610_631578413944023_6578961269708029952_o.jpg
 • 50283533_631578713943993_2351984899436576768_o.jpg
 • 50286230_631578197277378_1176548768242204672_o.jpg
 • 50304740_631578223944042_212506258727501824_o.jpg
 • 50307094_631578613944003_4073455925371863040_o.jpg
 • 50411397_631578510610680_5279604500116537344_o.jpg
 • 50420033_631578597277338_7446362960613605376_o.jpg
 • 50422554_631578400610691_3813826028501991424_o.jpg
 • 50431484_631578500610681_2871299896390975488_o.jpg
 • 50485450_631578120610719_5821022038726279168_o.jpg
 • 50512889_631578310610700_2217444061046898688_o.jpg
 • 50531501_631578707277327_1152826615894376448_o.jpg
 • 50554428_631578427277355_4639108366705098752_o.jpg
 • 50691583_631578320610699_3394244784955588608_o.jpg
 • 50755840_631578103944054_1199920558632861696_o.jpg
 • 50770435_631578630610668_2559869103338684416_o.jpg
 • 50780461_631578123944052_5901113996156600320_o.jpg
 • 50908607_631578293944035_4477262286616002560_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2019