วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานสถานการณ์การปลูกพืชในน้ำที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่รวมประมาณ 6,450,000 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,060,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด มีประชากร 1,591,905 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานสถานการณ์การปลูกพืชในน้ำที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่รวมประมาณ 6,450,000 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,060,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด มีประชากร 1,591,905 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง ในขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของปี 2561 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เพียง 834.4 มิลลิเมตร ประกอบกับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในปี 2562 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำเหลืออยู่น้อยมาก โดยอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากมีขนาดพื้นที่ 6,800 ไร่ มีความจุ 26.02 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบหลักสำหรับผลิตน้ำประปา และบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ 0.242 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 0.93 เท่านั้น วิกฤตการน้ำดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแล้วยังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งกำเนิดอาหารของสัตว์หลายประเภท อีกด้วย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการอุทิศที่ดินให้ทางราชการดำเนินการโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำนับว่าเป็นการเสียสละด้วยน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วโดยมีการจัดตั้ง War Room เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ภาวะฝนแล้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันอังคาร สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้กับเกษตรกร ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงสำรวจข้อมูลพื้นที่ผู้ประสบปัญหาจากภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงโดยประสานงานการแก้ไขปัญหาน้ำผ่านคณะกรรมการ Coo ระดับจังหวัดและคณะกรรมการ OT ระดับอำเภอ ให้ความรู้และแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้แก่เกษตรกร รวมถึงในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป

  • 68755029_1280893228755303_2006712268057739264_n.jpg
  • 68923741_1280893205421972_8354854311582236672_n.jpg
  • 68956603_1280893232088636_5403546982717325312_n.jpg
  • 69372499_1280893292088630_4660956684951224320_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019