วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของการทำข้อมูลและสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณจำกัดในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช โดยแนะนำให้ใช้วิธีการคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียความชื้นหน้าดิน การตัดแต่งกิ่งในไม้ผลเพื่อลดการคลายน้ำ ตลอดจนแนะนำให้เกษตรกรเก็บกักน้ำช่วงฤดูฝน 1-2 เดือนนี้ เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในแต่ละครัวเรือนและเตรียมความพร้อมรับมือฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในปีถัดไป

  • 68540826_1280891162088843_974928555097980928_n.jpg
  • 68935251_1280891152088844_8015619021242105856_n.jpg
  • 69234866_1280891132088846_856726021410390016_n.jpg
  • 69283462_1280891202088839_6825372468421591040_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019