วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 6 กลุ่ม ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 6 กลุ่ม
- ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด
- รองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง
- รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก
ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  • 68715776_1281533155357977_6162447968545800192_n.jpg
  • 68747289_1281532925358000_435529921700298752_n.jpg
  • 68797087_1281532968691329_2534539933142482944_n.jpg
  • 69301340_1281532985357994_4285880102979371008_n.jpg
  • 69790681_1281532895358003_171325382149013504_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019