ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยจะวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้ การหารือเรื่องการนำเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้กับสภาพดินฟ้า อากาศ (climate change) เพื่อให้เกษตรมีแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การสร้างตลาดสินค้าแปลงใหญ่ตามนโยบายตลาดนำการผลิต การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงและพัฒนา ศพก. ร่วมกับแปลงใหญ่ ที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน พร้อมหาทางปรับปรุง ศพก. ที่ไม่มีแปลงใหญ่ ให้เป็น โรงเรียนเกษตรกรในอนาคต

  • DSC_7625.JPG
  • DSC_7551.JPG
  • DSC_7573.JPG
  • DSC_7574.JPG
  • DSC_7576.JPG
  • DSC_7579.JPG
  • DSC_7564.JPG
  • DSC_7565.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/03/2018

 X