กรมส่งเสริมการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย. ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และ ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้  ประสบการณ์ และผลงานวิจัยสำหรับการใช้งานพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งเสริมสร้างบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่ายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 

 • AB5F1BE2-F499-416E-BCFF-0B67D60553AD.jpeg
 • 7A0119BC-588C-43EF-954C-FBF1B9729759.jpeg
 • F6FA0E96-C877-412F-93BE-8A414331E4CA.jpeg
 • 9E745139-C5A4-4B77-A593-3754D88FAB65.jpeg
 • 5BE881D5-390E-45B1-8401-3CF9F93D97A5.jpeg
 • D958EFD5-EDCA-4F78-8106-D157426DEB26.jpeg
 • 113A9817-9096-4CF5-9BFB-FF5FD03C1CC2.jpeg
 • 0F21081E-E2AC-4875-83E6-DF3E11AAD3C3.jpeg
 • AF647A6F-3F82-4E5A-AC0A-43EE14DACF71.jpeg
 • 47E45B35-112D-450A-9E71-AAC7467E7998.jpeg
 • 88ACCD7B-ECDC-431A-8DFA-AFFCE911A297.jpeg
 • 98F3C0DB-9A63-4B7E-97EE-D20193A97474.jpeg
 • 1A212FF1-489C-4119-B019-8B61BB2E3745.jpeg
 • 93867F7E-3D37-4900-9B63-C98D6550F231.jpeg
 • 1B0C176E-5C3A-4CD7-A7F1-FF8F7B96A9C9.jpeg
 • D313DB70-33F2-4E58-BF12-2B51B2141006.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/05/2018