นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง

     นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงระบบน้ำ การจัดเตรียมแปลง สิ่งปลูกสร้างโรงเรือนและครุภัณฑ์สำหรับงานขยายพันธุ์พืช และแผนการผลิตพันธุ์พืช ปี 2562 รวมทั้งสร้างช่องทางการตลาดอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะพันธุ์พืชที่ปลูกในท้องถิ่น เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว อ้อยคั้นน้ำ ไผ่ตง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง และพันธุ์พืชผักต่างๆ เป็นต้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  • timeline_20180515_155205.jpg
  • timeline_20180515_155209.jpg
  • timeline_20180515_155222.jpg
  • timeline_20180515_155244.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/05/2018