กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกร วางแผนใช้ ศดปช.-ศพก.-แปลงใหญ่ นำร่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด

เกษตรฯ เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยดินปุ๋ยสู่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกร วางแผนใช้ ศดปช.-ศพก.-แปลงใหญ่ นำร่อง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยที่เหมาะสมจากงานวิจัยที่พร้อมขยายผล มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและ
แนวทางแก้ไข ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และแนวทางการขยายผล การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำในอ้อยและ
มันสำปะหลัง ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก และการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช โดยขับเคลื่อนขยายผลผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายเฉพาะด้านดินปุ๋ยของ ศพก. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่วนกลาง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ นำเสนอแผนถ่ายทอดความรู้ และจัดทำแปลงต้นแบบการเกษตรแม่นยำแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินปุ๋ยจากงานวิจัยที่พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

  • 55539250_1180919832085977_8431120801771552768_n.jpg
  • 55764179_1180917765419517_1614201825420902400_n.jpg
  • 56325237_1180917342086226_1933600349742956544_n.jpg
  • 56389443_1180918898752737_7935436440001839104_n.jpg
  • 56398329_1180919078752719_445390784359825408_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019