นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้มีสมาชิกประมาณ ๓๐ - ๔๐ สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว ๖๐ กลุ่มในพื้นที่ ๗ จังหวัด

เกษตรฯ รวมตัว พัฒนา “กล้วยไม้อัจฉริยะ”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้มีสมาชิกประมาณ ๓๐ - ๔๐ สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว ๖๐ กลุ่มในพื้นที่ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และชลบุรี ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นสมาคมชาวสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย และสหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด จึงนับเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายชาวสวนกล้วยไม้สู่รูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็น กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกลุ่มคลัสตอร์กล้วยไม้ของเกษตรกรที่ต้องการยกระดับ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยมีการจัดประชุมเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้ทุกเดือน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายธุรกิจกล้วยไม้ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ผู้ส่งออกกล้วยไม้ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม มูลนิธิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการตั้งประเด็นปัญหาในแต่ละเรื่องแล้วหาแนวทางการแก้ไข รับทราบความก้าวหน้า และร่วมกันวางแนวทางต่อยอดในอนาคตให้วงการกล้วยไม้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยการประชุมจัดในรูปแบบการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constuctionism) และเริ่มมีงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการผลิต โดยเฉพาะแรงงานและการลดต้นทุนการผลิต ในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะได้เห็นงานวิจัย "กล้วยไม้อัจฉริยะ" ทีนำเอาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในสวนกล้วยไม้อย่างจริงจัง โดยพัฒนาแขนกลพ่นปุ๋ยและยาบนสลิงให้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสวน ประกอบกับติดกล้อง CCTV สำหรับระบบ AI ซึ่งสามารถเรียนรู้ลักษณะของต้นกล้วยไม้ที่ดีและต้นที่ถูกทำลายจากโรคหรือแมลงได้ และหาก AI เรียนรู้เพิ่มขึ้นจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการจำแนกได้มากขึ้น
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังจัดทำจดหมายข่าวคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชุมสู่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วไป และกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกลุ่มและสร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ปีละ ๔ ฉบับ ซึ่งในปี 2562 นี้ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เรียบร้อยแล้ว

  • 72944054_1339822462862379_1332547679854526464_n.jpg
  • 74174526_1339822516195707_6366863853212401664_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019