ขอแสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งในนามผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

ขอแสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งในนามผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการ ธ.ก.ส. จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการ

2. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

3. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021