นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
            ได้กล่าวว่าการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรต้องมีการประสานงาน การประชุมและจัดนิทรรศการต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร การที่จะพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้นั้นจะต้องรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งต้องพยายามฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้มีประสบการณ์      และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง    เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ประจำวันได้

            สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน  และการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาได้ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่อนาคตของกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด จำนวน 70 คน  ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • cb386c04237707747537aae94bce4eac2_17566598_๑๘๐๘๐๕_0014.jpg
 • cb386c04237707747537aae94bce4eac2_17566598_๑๘๐๘๐๕_0017.jpg
 • cb386c04237707747537aae94bce4eac2_17566598_๑๘๐๘๐๕_0019.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/08/2018