วันที่ 10 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานปริมาณการผลิตของสินค้าการเกษตรและประมง

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานปริมาณการผลิตของสินค้าการเกษตรและประมง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีเพาะปลูก 2560/61 และ ยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ในปี 2560 และได้มีการรายงานผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2562/63 ไตรมาส 1/2562 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย มังคุด ทุเรียน กาแฟ เป็นพืชที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในอันดับต้นๆ ส่วนกระเทียมและหอมคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสภาพอากาศและโรคต่างๆ

  • 56523209_1186704028174224_7918529253996494848_n.jpg
  • 56524190_1186703964840897_4537612796237447168_n.jpg
  • 56527809_1186704074840886_9196177274599112704_n.jpg
  • 56828086_1186704004840893_5264795147937251328_n.jpg
  • 56993959_1186703898174237_1440576780342657024_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019