วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จังหวัดพิจิตร เน้นสร้างโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการผู้บริโภค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กระบี่ ชัยภูมิ กาญจนบุรี เชียงราย ลำปาง และพิจิตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิต และความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เข้ามาเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง และประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ต่ออาชีพของตนเอง ว่าการผลิตอย่างไรจึงตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิต GAP และอินทรีย์ ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาว สมกับคำว่า “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

  • 66431668_1252611351583491_4697168799764316160_n.jpg
  • 66520458_1252611308250162_3880568196784193536_n.jpg
  • 66765341_1252611328250160_8102611496468480000_n.jpg
  • 66804508_1252611468250146_2714067697804509184_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019