วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แทนชุดเดิมซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และบทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมน พ.ศ.2548 รวมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะความเห็นในการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อไป

 • chatri-18092019-1.jpg
 • chatri-18092019-2.jpg
 • chatri-18092019-3.jpg
 • chatri-18092019-4.jpg
 • chatri-18092019-5.jpg
 • chatri-18092019-6.jpg
 • chatri-18092019-7.jpg
 • chatri-18092019-8.jpg
 • chatri-18092019-9.jpg
 • chatri-18092019-10.jpg
 • chatri-18092019-11.jpg
 • chatri-18092019-12.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019