นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี/ครั้ง ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก

3 ภาคี ร่วมจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39
.....................
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี/ครั้ง ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนางานข้าวโพดและข้าวฟ่าง จากอดีตสู่อนาคตในมุมมองของข้าพเจ้า

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการด้านการตลาดและการใช้ประโยชน์ ตลอดจน หาแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และการส่งออกต่อไป

  • 69025689_1285932461584713_4468376321403125760_n.jpg
  • 69032650_1285932418251384_6677131298537996288_n.jpg
  • 69074447_1285932381584721_3057820288717684736_n.jpg
  • 69205434_1285932528251373_503573121475805184_n.jpg
  • 69256976_1285932594918033_8356290634545364992_n.jpg
  • 69517151_1285932361584723_8179980388798562304_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019