วันที่3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสินค้าหลักคือส้มโอทับทิมสยาม มีพื้นที่เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย ๒๕๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้อย อำกอปากพนัง จังหวัดนครศรีรรมราช

วันที่3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00น.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสินค้าหลักคือส้มโอทับทิมสยาม
มีพื้นที่เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่
เกษตรกรเป้าหมาย ๒๕๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้อย อำกอปากพนัง จังหวัดนครศรีรรมราช

มีเกษตรกรต้นแบบคือนายอิมรอน แสงวิมาน
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐ ปลูกปาล์มน้ำมัน นาข้าวร้อยละ๒๐ พืชผักร้อยละ๑๐ และส้มโอร้อยละ๑๐ ของพื้นที่
- สภาพพื้นที่ของอำเกอปากพนัง มีความเหมาะสม ในการปลูกส้มโอพันธุ์ชาวทองดีและทับทิมสยาม ซึ่งมีรสชาติโดดเด่นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและ ขายได้ราคาดีเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยน อาชีพของเกษตรกร

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การยายเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน การทำบัญชี รายรับรายจ่าย
การนำไปใช้ประโยชน์
ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต

มีฐานการเรียนรู้ที่๑ การเตรียมพื้นที่ปลูก การขุดยกร่อง ความกว้าง ความยาว ความสูง ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วม ลดความเสียหายของตันส้มโอ ในฤดูมรสุมและการติดตั้งระบบการให้น้ำ

ฐานการเรียนรู้ที่๒ คารคัดเลือกต้นพันธุ์ คัดเลือกต้พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากโรคพืช และแมลงศัตรูพืชก่อนนำมาปลูก

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา ให้น้ำ ตามช่วงอายุที่หมาะสม ถ่ายทอดและสาธิต การผสมแม่ปุ๋ยเพื่อใช้เอง การผลิตสารจับใบ ส่งเสริมการใช้เชื้อไตรโคเดอม่า เชื้อบีที เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม ส่งเสริมการติดเครื่องหมายเพื่อนับอายุหลังดอก
บาน เพื่อลดการเก็บส้มโออ่อนหรือเกินกำหนด

  • 79808126_829729457462250_3815594648789843968_o.jpg
  • 79360648_829729630795566_6834472778272342016_o.jpg
  • 79136853_829729534128909_4998193518418591744_o.jpg
  • 78713307_829728884128974_4566950510950612992_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/12/2019