เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร – ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ชูพื้นที่ทำแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรรม แบบยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา ได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อที่จะเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ควบคู่กับการส่งเสริมแนวทางการเกษตรยั่งยืน

  • 13690-1536x1023.jpg
  • 13691-1536x1023.jpg
  • 13692-1536x1023.jpg
  • 13693-1536x1023.jpg
  • 13694-1536x1023.jpg
  • 13696-1536x1023.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020