วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- แนวโน้มสถานการณ์ตลาดข้าวไทย
จากปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และประเทศจีนมีสต็อกข้าวในปริมาณมากและมีการระบายข้าวเก่าออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีมาก และบางส่วนมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในแอฟริกา อย่างไรก็ดี สถานการณ์ข้าวไทย ยังคงมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนการส่งออก ดังนี้
1. รัฐบาลไทยสามารถระบายข้าวในสต็อกได้หมด ทำให้ปัญหากดทัยตลาดได้หมดลง
2. อินเดียซึ่งเป็นคู่แข็งรายใหญ่ มีนโยบายรับซื้อข้าวในประเทศเพื่อเป็นสต็อก ส่งผลให้มีข้าวออกสู่ตลาดน้อยลง
3. ภาคเอกชนไทยสามารถชนะการปลูกข้าวได้ในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น เป็นต้น
4. สหภาพยุโรปได้บังคับใช้มาตรการ safeguard โดยการเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชา และพม่า เป็นระยะ 3 ปี ทำให้ข้าวไทยมีโอกาศในการแข่งขันเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น

- แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นาของประเทศไทย
จากการสำรวจพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่นาทั้งหมด 68.90 ล้านไร่ จากการสำรวจพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่นาทั้งหมด 68.90 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว 62.00 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม 6.90 ล้านไร่ เพื่อให้การบริหารพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีการเสนอแนวทางการบริหาร จัดการพื้นที่นาของประเทศไทยดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอย่างเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว รวมทั้งมีการส่งเสริมการปลูกข้าว พืชผสมผสานและพืชหลากหลายควบคู่กันด้วย
2. พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ให้มีการปรับเปลี่ยนหรือประกอบอาชีพอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ปลูกไม้ไม้เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ การประมง ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น อ้อย มันสัมปะหลัง หากตลาดมีความต้องการหรือทำกิจกรรมอื่นนอกภาคการเกษตร

- จากการประชุมหารือ มีการพิจารณาโครงการเบื้องต้นที่จะดำเนินการลดพื้นที่การปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 2 จำนวน 4 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย
2. โครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนามา
3. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
4. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
ซึ่งจะมีการรายงานความก้าวหน้าในคราวต่อไป

  • 67119205_1257953504382609_9125963724769722368_n.jpg
  • 67122341_1257953927715900_8454070530020999168_n.jpg
  • 67204199_1257953784382581_1609118173280337920_n.jpg
  • 67386932_1257954357715857_1346289608106704896_n.jpg
  • 67471244_1257953534382606_1853538392659197952_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019